Terms of Use

Weblenti Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Sitemize kayıt olarak, kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul edip onayladığınızı beyan etmiş oluyorsunuz.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan işbu Weblenti Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), E-Piksel E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri ile siteye kayıt olan kullanıcı arasında, kullanıcı'nın siteye kayıt olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, siteye kayıt olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Weblenti: E-Piksel E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri.

Site: https://weblenti.com/ isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Ürün: Site üzerinde satışı yapılan yazılım, tema, tasarım, grafik gibi hizmetlerin tamamı.

Kullanıcı: Siteye kayıt olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Satıcı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, kendisine ait, yazılım, tasarım, grafik gibi hizmetleri siteye göndererek satış yapacak gerçek veya tüzel kişi.

Üyelik: Satıcının sitedeki hizmetlerden farklı özellikler ile yararlanmasını sağlayan ücretsiz ya da ücretli sunulan hizmettir.

Havuz Hesap: Kullanıcıların, satıcıların sattığı ürünleri satın aldığında, ödemenin satıcıya ait bölümünün tutulacağı Weblenti tarafından yönetilen para hesabı

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Weblenti tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Weblenti tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üye ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1. Üye, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye kayıt olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılmasıdır. Kayıt olma işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Site'ye kayıt olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Weblenti tarafından, üye geçici olarak uzaklaştırılmış veya süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Weblenti tarafından üye geçici olarak uzaklaştırılmış veya süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, üye prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Weblenti'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Weblenti'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Kullanıcı'ların Weblenti tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Weblenti'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.1.4. Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Weblenti, Kullanıcı'lar tarafından Weblenti'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. Kullanıcı'lar, Weblenti'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.1.6. Weblenti'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Weblenti ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Weblenti ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Weblenti, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Weblenti'nin, Weblenti çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Weblenti, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.8. Kullanıcı'lar sitedeki ürün bedelinin ödemesini site tarafından sunulan ödeme araçları ile yapmak zorundadırlar. Bu araçlar dışında satıcı ile iletişime geçerek farklı bir ödeme araçı ile ödeme yapmayı talep etmek yasaktır.

5.2. Weblenti'nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Weblenti, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Weblenti, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Weblenti'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Weblenti tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Weblenti tarafından yapılabilir. Weblenti tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

5.2.2. Weblenti, Site üzerinden, Weblenti'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Weblenti tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Weblenti'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.3. Weblenti, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.4. Kullanıcı'ların, Site'ye kayıt olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adları" da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Weblenti Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.2.5. Weblenti, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Weblenti tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Weblenti, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

5.2.6. Kullanıcı'lar ve Weblenti hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6. Hizmetler

Weblenti tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7. Ürün Değerlendirme Sistemi

7.1. Ürün Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Satıcı ürünlerine yeni yorumlar ya da puan eklerken, yorumlarını/puanlarını sadece Weblenti Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

7.2. Satıcı ürünlerine yeni yorum/puan eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Weblenti, Ürünlerde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.3. Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Ürün Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Weblenti'nin konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Weblenti'nin Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.4. Kullanıcı'ların ürünlere ekledikleri yorumlar, Weblenti tarafından uygun görülmesi ve yardım bölümünde bulunan ürün yorumu değiştirme şartlarına uyması haricinde, hiçbir şart ve koşulda, değiştirilmeyecektir.

7.5. Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Weblenti'nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Kullanıcı'lar, Weblenti tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Weblenti tarafından ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Ücretlendirme

8.1. Weblenti, Satıcı olmayan kullanıcılardan sunulan hizmetler için ek ücret talep etmemektedir. Ücretlendirme de değişiklik yapılması halinde kullanıcılara site üzerindeki kayıtlı olan iletişim kanallarıyla bildirilecektir.

8.2. Weblenti, Satıcı olan kullanıcılardan satılan ürün bazında komisyon kesintisi yapılmaktadır. Komisyon oranları her satıcı için farklı olabilir. Komisyon dışında satıcılar kendi istekleri doğrultusunda yeni hizmet özellikleri için Üyelik satın alabilir. Üyelik ücretleri özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Ücretlendirme de değişiklik yapılması halinde kullanıcılara site üzerindeki kayıtlı olan iletişim kanallarıyla bildirilecektir.

9. Gizlilik Politikası

Weblenti, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Weblenti, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

10. Diğer Hükümler

10.1. Sözleşme Değişiklikleri

Weblenti, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.2. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Weblenti, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Weblenti için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Weblenti'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.4. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye kayıt olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresi varsa, dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Weblenti, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Weblenti'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

  • Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
  • Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
  • Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
  • Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

11. Sözleşme Ekleri

Last Update: 30/06/2015